Yukarı Çık

Hakkımızda

Trabzon L.Y.D.

Derneğin adı “ TRABZON LİSELERİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ “ dir. Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dadır. Derneğin kısa adı “ T.L.Y.D. “ dir. Dernek, tüm resmi ve özel yazışma dilinde bu kısaltmayı kullanabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKCE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

Dernek; öncelikle kendi üyeleri arasında ve üyelerin toplum ile münasebetlerinde, kader ve tasa ortaklığı ilkelerine bağlı sosyal ve kültürel dayanışma ruhunu geliştirerek, buna bağlı olarak TÜRK GENÇLİĞİ’NİN ve ÖĞRENCİLERİNİN, nihayetinde Derneğe bağlı çalışan eğitim ve öğretim kurumları ile öğrenci yurtlarındaki öğrencilerin; eğitilmesi, öğrenimine devam edebilmesi, madde ve manada sağlam, karakterli, şahsiyetli, kültürlü, milletimizin sevip sayabileceği, her hususta güvenebileceği, milli ve manevi değerlerine bağlı birer vatan efradı olarak yetişmelerini, hizmet görmelerini, böylece vatan ve milletine hizmet etmelerini sağlamak gayesindedir. Bu gayenin gerçekleşmesi için:

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 3. Gerek halen yürürlükte olan, Türk Medeni Kanunu’nun Derneklerle ilgili maddeleri, gerek Dernekler Kanunu’nun amir hükümleri ve gerekse yönetmelikler çerçevesinde; ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek için yurt, pansiyon, kitaplık, kütüphane, lokaller, aş evleri, sosyal tesisler açmak veya işletmek; sandık, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 4. Bilim, sanat ve kültürel alanlarda; gayretli gençleri himaye ve teşvik etmek.
 5. Üyelerinin yararlanmaları için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, her türlü sportif, kültürel, folklorik, sanatsal ve benzeri çalışmaları yapmak ve yaptırtmak; yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, gezi, galeri, eğlenceli ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
 6. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal ile devre mülkler satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek için çalışmak.
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 8. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 9. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, Kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar ile meslek kuruluşlarından maddi yardım almak.
 10. Gerek görülmesi halinde, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 11. Türk sanat ve Türk Halk musikisinin aslına uygun bir şekilde icra edilmesi ve yayılması için çalışmak, bu alanda konserler ve etkinlikler düzenlemek, düzenletmek.
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda; aktüel, kültürel, turistik, sportif ve akademik alanlarda; gazete, dergi, kitap, broşür, poster, kısa ve uzun metrajlı sinema-belgesel-dizi ve TV filmleri yayınlar, yayınlatır, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır, konferans ve seminerler tertipler.
 13. Amacın gerçekleşmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 14. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 15. Eğitim, Kültür, Turizm ve spor alanlarında, Derneğin amacına uygun çalışmalar ve yatırımlar yapmak, yaptırtmak. Bu işletmelerin tamamına sahip olmak, ortak olmak; işletmek veya işlettirmek.
 16. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.
 17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.